ประชุมแนวทางการดำเนินงาน Green office สำนักปลัดเทศบาล

  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Green office วางแผนการจัดการในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด

               547089          547087

               547088          547090