อบรมฟื้นฟูความรู้ "โครงการสำนักงานสีเขียว"

ภาพกิจกรรมอบรมฟื้นฟู "โครงการสำนักงานสีเขียว"(Green Office)ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสุขเกษม ชั้น5

         307303            307305

         307304             555714