หัวหน้าสำนักปลัดเติ่มของในตู้ปันสุข

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุดใจ  ผลสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้กำกับดูแลและเติ่มตู้ปันสุขที่เทศบาลนครสกลนคร

256578

256579

256584

256591

317567

317569