อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

3.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

7.ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ

8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

10.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

11.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

12.ให้มีและบำรุงทางระบายสาธารณะ

13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

14.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

15.ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

16.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

17.กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

18.การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

19.จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

20.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

21.การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง

22.การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

23.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

    #อำนาจหน้าที่อาจจัดทำกิจกรรมอื่นๆ (มาตรา 57)

    #อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
      (มี 31 ข้อ)

    #อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดไว้