งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำรถและส่งน้ำศุนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำรถและส่งน้ำศุนย์การเรียนรู้ชุมชนมะขามป้อม

26026

26027

26028

125047

125049

125051

125055