ส่งน้ำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมะขามป้อม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งน้ำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมะขามป้อม

4259

4260

4261

4262